اين درختانند همچـون خاكيان

 

دست ها بركرده اند از خاكـدان

 

با زبـان سبـز و بـا دسـت دراز

 

از ضميـر خـاك مي گوينـد راز

 

 

                                                        مولوي