آنچه مي خواهم نمي بينم ،

 

                                و آنچه مي بينم نمي خواهم .

 

 

                                                  يازدهم مردادماه 1346 - تهران