در تمام هفته ،

 

                  خسته ،

 

                              انتظار جمعه را دارم .

 

در تمام جمعه ،

 

باز ،

 

از فرط تنهايي ،

 

انتظار شنبه است و كار . . .

 

                                  من نشسته ،

 

                                                   آب در رفتار

 

 

                                                  شفيعي كدكني – آذر 1346