وظيفه باعث مي شود تا كارها را به خوبي انجام دهي ،

 

                               اما عشق كمك مي كند تا آنها را زيبا انجام دهي .

 

 

                                                               ضرب المثل كوبايي