انديشه كردن كه چه مي گويم ،

 

                                                 به از پشيماني خوردن كه چرا گفتم .

 

 

                                                                           سعدي