ميلاد امام رضا (ع) بر شما مبارک باد

 

 

كشتي ها در لنگرگاه ايمني بيشتري دارند ،

 

 اما كشتي را براي ماندن در بندر نساخته اند .

 

پرمودبترا