در شـرابم چيز ديگــر ريختی

 

بــاده تنها نيست اين آميختی

 

بـاز رنـگ نــوبهـاران سوختی

 

بـار ديگـر فتنـه هـا انگـيختی

 

چون بديدي در سرم سوداي تو

 

آمـدي در گــردنـم آويـختی

 

طــره هاي مشـك را درتافتی

 

تـارهـاي صبـر را بگسـيختی

 

اي قدح رخسـار من افروختی

 

وي غـم آخر از دلم بگريختی

 

 

شمس تبريزي