هر سخن نويسنده ، هر عمل و هر سكوتش در جهان انعكاس دارد .

 

“ ژان پل سارتر “

 

 

شايسته ي قلبهاي بزرگ نيست كه آشفتگي و پريشاني خودشان را بيرون بريزند .

 

“ آندره ژيد “