دلــم رميــده شــد و غـافـلـم مـن درويـش

 

كـه آن شكـاري سـرگشتـه را چــه آمـد پيش

 

چـو بيـد بـر سـر ايمـان خـويـش مـي لــرزم

 

كه دل به دسـت كمـان ابـرويي است كافـر كيش

 

 

                                                                        حافظ