اي روي تـو مـهـر عـالم آراي هـمه

 

وصـل تـو شب و روز تـمنـاي هـمه

 

گــر با دگـران به از مني واي به مـن

 

ور با همـه كـس همچو مني واي همـه

 

 

ابوسعيد ابوالخير