مـكن كاري كـه بر پا سنگت آيو

 

جـهان بـا ايـن فراخي تنگت آيو

 

چو فردا نومه خونان نومـه خونند

 

چو بيني نومه ي خـود ننگت آيو

 

 

باباطاهر