گفتم دل و جـان در سر كـارت كردم

 

هــر چيز كــه داشتـم نثارت كردم

 

گفتا تـو كـه باشـي كه كنـي يا نكنی

 

اين مـن بـودم كـه بيقـرارت كـردم

 

 

عطار نيشابوري