در ازل پـــرتـــو حسنـت ز تجـلـي دم زد

 

عشـق پيـدا شـد و آتـش به همـه عالـم زد

 

جلـوه اي كرد رخت ديد ملك عشـق نداشت

 

عين آتـش شـد از ايـن غيـرت و بـر آدم زد

 

 

حافظ