هر كه هستي ،

 

و هر كجا هستي ، باش ،

 

مهم نيست ،

 

مهم اين است كه بداني :

 

هميشه كسي يا كساني هستند كه ،

 

بي مقدمه ، و بي هيچ عذر و بهانه اي ،

 

                                   به خاطر ويژگيهاي خودت ،

 

                                                              دوستت دارند  .

 

 

                                                       سيد فتح الله صدري زاده