كسي شما را به خاطر خشمگين شدنتان مجازات نمي كند ،

 

همين خشم است كه شما را به كيفر مي رساند .

 

 

دبليو وين داير