گــوينـد رفيقـانـم ، از عشـق بپرهيـزم

 

از عشـق بپرهيزم ؟ پس با چه درآميـزم ؟

 

 

مولوي