از ما مپرس حرفي غير از درست قولی

 

وز ما مخواه كاري ، غير از درستكـاری

 

 

منوچهري