نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مكن

 

ورنه چون بنگري از دايـره بيرون باشی

 

 

 

حافظ