چاپلوسي ، هم گوينده را فاسد مي كند و هم شنونده را .

 

 

ضرب المثل كوبايي