روح ادبي شما قابل تعالي و تكامل است . من مدرسه ( سن لويي ) را به داشتن چون شما فرزندي تبريك مي گويم .