وا فــريــادا ز عشـق ، وا فــريــادا

 

كـارم بـه يكـي طرفـه نگـار افتـادا

 

گــــر داد مـن شكستـه دادا ، دادا

 

ور نه من و عشق ، هر چه بادا ، بادا

 

 

ابوسعيد ابوالخير