ما آرامش را در كنار كساني مي يابيم كه دوستشان داريم ،

 

و آنگاه با آرامش ، يك مكان آرام خواهيم ساخت براي آنهايي كه دوستمان دارند .

 

 

سنت برنارد