ديدي كه يار جز سر جـور و ستم نداشت

 

بشكست عهد و از غم ما هيچ غم نداشت

 

يارب مگيـرش ار چـه دل چـون كبوترم

 

افكند و كشت و عزت صيد حـرم نداشت

 

 

 

حافظ