نيمايوشيج ، ديباچه ي شعر معاصر است كه با متمركز كردن انديشه هاي نوجوي هم عصرانش در زبان خود ، شعر سنتي ايران را با سرعتي انفجارگونه به حيطه ي مدرنيسم افكند .