اگـر غم را چـو آتش دود بـودی

 

جـهان تـاريك بـودي جـاودانه

 

در اين گيتي سراسر گر بگـردی

 

خـردمـندي نـبيني شـادمـانه