هـر چـه گويم عشـق را شرح و بيان

چون به عشق آيم خجل باشم از آن

مولوي