عشق به اين معنا نيست كه به يكديگر خيره بشويم ،

 

اما به اين معنا است كه بتوانيم با يكديگر به يك مسير در آينده نگاه كنيم .

 

 

آنتوان دوسنت اگزاپري