داني كه چيست اين كه خطيبان آسمان

بر طرف هفت پايه ي منبر نوشته اند

يك نكته از مكارم اخلاق مرتضي است

كانرا به اين كتابه به عنبر نوشته اند

اي بس كه هفت كشور گردون به يك نفس

مردان راه او به قدم در نوشته اند

 

                                               خواجوي كرماني