مـردي ز كننده در خيبـر پـرس

 

 

اسـرار كـرم ز خواجه قنبر پـرس

 

 

گـر طالب فيض حق به صدقـي حافـظ

 

سرچشمه آن ز ساقي كوثر پرس

 

 

                                                            حافظ