حسد ، ايمان را مي خورد و نابود مي كند ،

 

همانطور كه آتش ، هيزم را ،

 

 

اصول كافي ، جلد2 ، صفحه 306