يـاد مي دار كـه بـا مـن جنگ در سـر داشتی

 

راي راي توست ،خواهي جنگ ، خواهـي آشتی

 

 

سعدي