تكبر كردن بر افراد متكبر ، خود عين تواضع است .

 

 

نهج البلاغه ، ص1234