آنهايي كه توانايي نشان دادن عشقشان را ندارند ،

 

قادر به عاشق شدن هم نخواهند بود .

 

 

ويليام شكسپير