چون عمر شتابان ز پيش مي روم ، آری

 

در مرحله عشـق كجا جـاي درنگ است

 

يغماي جندقي