عشق

عشق او باز اندر آوردم به بند

كوشش بسيار نامد سودمند

زشت بايد ديد و انگاريد خوب

زهر بايد خورد و انگاريد قند

توضيح : رابعه ، نخستين شاعره زبان فارسي است . دراويش و اهل تصوف ، اشعار وي را زمزمه مي كردند .