عشق يك آرمان مقدس است ،

 

بايد به خاطر آن تلاش كرد ،

 

اگر به عشق برسي ،

 

به همه چيز رسيده اي ،

 

به آرامش ، به نان ، و به خدا ،

 

عشق يك آرمان مقدس است ،

 

بايد براي به دست آوردن آن تلاش كرد ،

 

عشق به روح آرامش مي بخشد .

 

 

ماركس ارمان