عشق ، آموختني است

 

 و هر كس مي تواند و بايد به هر طريقي عشق ورزيدن را بياموزد .

 

 

دكتر لئو بوسكاليا