عشق را اجازه اي براي آمدن نيست ،

 

مي آيد ،

 

بي اراده ،

 

مثل آهويي رمنده .

 

 

نزار قباني ـ ترجمه مهديه امين زاده