از پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد ( ص ) روايت شده كه فرمود :

 

چون مردي را پر نماز و روزه ديديد ، به او منازيد ، تا بنگريد خردش چگونه است .

 

 

اصول كافي