با قاطعيت مي توانيم بگوييم كه :

 

هيچ كار بزرگي در دنيا بدون عشق صورت نپذيرفته است .

 

جرج ويلهام فردريك هگل