خداوندا !

 

 تو كسي هستي كه در نيمه هاي هر شب ندا مي كني :

 

آيا خواهنده اي هست كه به او عطا كنم ؟

 

آيا خواننده اي هست كه دعايش را اجابت كنم ؟

 

آيا استغفاركننده اي هست كه او را ببخشم ؟

 

آيا اميدواري هست كه اميدش برآورم ؟

 

آيا آرزومندي هست تا او را به آرزويش برسانم ؟