مزن بر دل ز نوك غمـزه تيـرم

 

كه پيش چشـم بيمارت بميـرم

 

نصـاب حسن در حد كمال است

 

زكاتم ده كه مسكيـن و فقيـرم

 

 

حافظ