كس نيست كه افتاده آن زلـف دو تـا نيست

 

در رهـگـذر كيست كـه دامـي ز بـلا نيست

 

چـون چشم تو دل مي بـرد از گوشه نشينان

 

همراه تـو بـودن گـنـه از جانـب مـا نيست

 

 

حافظ