اگر سنگ و ريگي در بستر رودخانه نبود ،

 

آب سرودي سر نمي داد .

 

پرمودابترا