ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود

 

وين راز سـر به مهر به عالم سمر شود

 

گويند سنگ ، لعل شـود در مقام صبر

 

آري شـود و ليك به خـون جگر شود

 

 

حافظ