چه بسيار روزه داري كه او را از روزه ، بهره اي جز تشنگي و گرسنگي نيست .

 

خوشا خواب زيركان كه بهتر از عبادت احمقان است و خوشا خوردن دانايان كه

 

بهتر از روزه داري بي خردان است .

 

نهج البلاغه