دو نـوع احـمـق وجـود دارد .

 

يـكـي آنها كــه مي گـويند :

 

“ اين قديميه ، پس خـوبـه “ ،

 

 و دسته اي ديگر كه مي گويند :

 

“ ايـن جديده ، پس ايـن بهتره “

 

ويليام اينچ