روزه دار ، 

 

 بايد كه دلت از عيب ها و باطنت از نيرنگها

 

 و بدنت از پليدي ها پاك باشد .