هيچگاه عشقت را ابراز مكن ،

 

عشق در وراي كلمات است ،

 

چون نسيمي است كه مي وزد به آرامي ،

 

بي آنكه ديده شود .

 

 

ويليام بليك ـ ترجمه كسرا عنقايي