حكما تن مردم را تشبيه كرده اند به خانه اي كه اندر آن خانه ، مردي و خوكي و شيري باشد ،

و به مرد ، خود خواستند ، و به خوك ، آرزوي و به شير ، خشم ، و گفته اند :

از اين هر سه ، هر كه به نيروتر ، خانه اوراست .

 

                                                                   تاريخ بيهقي

برداشت شما چيست ؟